NetGİS1

1. GIS İŞLEM ADIMLARI ………………………………………………………….. 5
2. BAĞLANTI YÖNETİCİSİ………………………………………………………… 6
2.1. Bağlantı Yöneticisi İle Neler Yapılabilir? ………………………………. 6
2.2. Bağlantõ Yöneticisi İle Hangi Veritabanlarõna Bağlanõlõr? ………… 6
3. VERİTABANI ………………………………………………………………………. 6
3.1. Veritabanõ Türleri……………………………………………………………… 7
3.1.1. MS Access ……………………………………………………………………..7
3.1.2 Oracle …………………………………………………………………………….7
3.1.3. MySQL ………………………………………………………………………….7
3.1.4. IBM DB2 ……………………………………………………………………….7
3.1.5. MS SQL Server………………………………………………………………..7
3.1.6. PostgreSQL ……………………………………………………………………7
4. VERİTABANI OLUŞTURMA…………………………………………………….. 8
4.1. Tablo Ayarlarõnõn Yapõlmasõ ……………………………………………….. 8
4.2. Yeni Veritabanõ Oluşturma…………………………………………………. 9
4.2. Yeni Tablo Oluşturma………………………………………………………. 11
4.3. Bağlantõ Yöneticisinde Bağlantõ Tanõmlarõ Kõsmõnda Yapõlacak
Düzenlemeler…………………………………………………………………………… 16
4.3.1. Bağlantõlar Üzerinde Yapõlan Ayarlamalar………………………………16
4.3.2. Oluşturmuş Olduğumuz Bağlantõ Üzerinde Yapõlacak Ayarlamalar ..17
4.3.3. Veritanõnda Oluşturulan Bütün Tablolar Üzerinde Yapõlacak
Ayarlamalar………………………………………………………………………………17
4.3.4. Tek Tek Tablolar Üzerinde Yapõlacak Ayarlamalar ……………………18
4.4. Sõnõf Tanõmlama……………………………………………………………… 18
4.5. Look-Up Table Tanõmlama………………………………………………… 19
4.6. Tablolar Arasõnda İlişki Tanõmlama……………………………………. 20
5. RASTER REGİSTER İŞLEMİ (DÖNÜŞÜM)………………………………… 22
5.1. En Az Dört Nokta Verilerek Dönüşüm Yapmak …………………….. 22
6. SAYISALLAŞTIRMA SİHİRBAZININ KULLANIMI……………………… 26
7. GRAFİK VERİLER ÜZERİNDE YAPILACAK TOPOLOJİK
DÜZENLEMELER ……………………………………………………………………….. 29
8. NCZ OBJELER İÇİN VERİTABANI TANIMLAMA………………………… 32
9. GRAFİK OBJELERİ OLUŞTURULAN VERİTABANI İLE
İLİŞKİLENDİRME ……………………………………………………………………… 34
9.1. GIS İlişki Sihirbazõ Kullanõlarak Veritabanõna Aktarõm İşleminin
Gerçekleştirilmesi …………………………………………………………………….. 36
9.2. Obje Değerleriyle Veritabanõ Bilgilerinin Doldurulmasõ …………. 40
9.3. Veritabanõ Tablolarõ Üzerinde Yapõlacak İşlemler…………………. 41
9.3.1. Sakla ………………………………………………………………………….41
9.3.2. Özellikler……………………………………………………………………..41
10. FARKLI FORMATLARDA GELEN GRAFİK OBJELERE VERİTABANI
BAĞLANTISI KURULMASI…………………………………………………………… 42
11. PARSEL BİLGİLERİNİN VERİTABANINA AKTARILMASI …………. 43
12. BİNA BİLGİLERİNİN VERİTABANINA AKTARILMASI…………….. 48
13. ELEKTRİK DİREKLERİNE AİT BİLGİLERİNİN VERİTABANINA
AKTARILMASI ………………………………………………………………………….. 50
14. SU HATLARINA AİT BİLGİLERİNİN VERİTABANINA AKTARILMASI
52
15. VERİTABANI TABLOLARINDA YAPILABİLECEK SORGULAMALAR54
15.1. Bul ……………………………………………………………………………….54
15.2. Obje Seç………………………………………………………………………..55

15.3. Seçime Git ……………………………………………………………………..56
15.4. Etiket ……………………………………………………………………………57
15.5. Filtrele…………………………………………………………………………..58
15.6. Grafikle İlişkilendir ……………………………………………………………62
16. BAĞLANTI YÖNETİCİSİ ÜZERİNDEN RAPOR ALMA İŞLEMİ…….. 64
16.1. Rapor Şablonunun Hazõrlanmasõ (Excel’de) ……………………… 64
16.2. Bağlantõ Yöneticisinde Yapõlmasõ Gereken Ayarlamalar………. 65
16.3. Bağlantõ Yöneticisinden Rapor Alõnmasõ …………………………… 65
16.4. Ana Tabloya Bağlõ Detay Tablo Bilgilerinin Raporda Çõkmasõnõn
Sağlanmasõ ……………………………………………………………………………… 67

Dosyayı indirmek için tıklayınız.