NETtop ( arazi toplulaştırması)

Amaç:
Kadastro parsellerinin işletme bazõnda birleştirilerek endeks değerlerine göre
ifrazõnõ gerçekleştirmek ve kullanõma sunmak.
Kapsam:
Grafik Verilerin Oluşturulmasõ
Sözel Verilerin Oluşturulmasõ
• Kadastro Kayõtlarõnõn Oluşturulmasõ
• Blok Kayõtlarõnõn Oluşturulmasõ
• Endeks Değerlerinin Hesaplanmasõ
• DOP Hesabõnõn Yapõlmasõ
• Mülakat İşlemlerinin Yapõlmasõ
• Dağõtõmõn Yapõlmasõ
İfraz
Yeni Oluşan Parsellerin Endeks Değerlerinin Aktarõlmasõ
Raporlar