Çevre ve şehircilik bakanlığı “ÇEVRE GÖREVLİSİ SINAVI” ilanı

ÇEVRE GÖREVLİSİ SINAVI

SINAVIN ADI : Çevre Görevlisi Sınavı.
BAŞVURU ŞARTLARI
12 Kasım 2010 Tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan bölümlerden mezun olmak. (En az dört yıllık üniversitelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, endüstri mühendisliği, fizik mühendisliği, gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, maden mühendisliği, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tekstil mühendisliği, ziraat mühendisliği ve veteriner fakültesi, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak.
Müracaat eden kişilerin aynı yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaları, özellikle de meslek gruplarının yönetmelikte belirtilen meslek gruplarından olması tamamen müracaat eden kişinin sorumluluğundadır.
Müracaat şartları tutmayan kişiler sınava girip, sınavı kazansa dahi daha sonra Bakanlığa elektronik ortamda yapacakları müracaatları kabul edilmeyecektir.
SINAV BAŞVURUSU
Sınava girecek adaylar sınav başvurularını 12 Mart – 27 Nisan 2012 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuru ile ilgili işlemler http://www.meb.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Elektronik başvuru öncesi yukarıdaki internet adresinde belirtilen hesaba sınav giriş ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.
Başvuru öncesi Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir belge istenmeyecek olup, Çevre Görevlisi sınav başvurusu ile ilgili belge ibraz edilmeyecektir.
Yapılacak Çevre Görevlisi sınavına girerek başarılı olan adaylar 12 Kasım 2010 Tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan bölümlerden mezun olduklarını ispat etmek zorundadırlar. Müracaat esnasında diplomaları istenmeyecektir. Adayların diplomaları sınavı kazandıktan sonra elektronik ortamda e-imza veya mobil imza ile müracaatları esnasında istenecektir. Müracaat şartlarını sağlamayan adaylar, Çevre Görevlisi sınavını kazansalar bile Çevre Görevlisi belgesi alamayacaktır.
Yapılacak Çevre Görevlisi Sınavına girerek başarılı olacak Çevre Görevlisi adayları Çevre Görevlisi Belgesi müracaatlarını http://izinlisans.cevreorman.gov.tr/Yetki/KullaniciGiris.aspx
internet adresinden 12 Kasım 2010 Tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı Maddesi “(6) Çevre görevlisi belgesi için başvurular elektronik ortamda Bakanlığa yapılır” ve 20 nci Maddesi “(1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlığa yapılacak başvurular ile yapılacak bildirimler Bakanlığın internet sayfasından elektronik imza ile yapılır.” hükmü gereği mobil imza veya elektronik imza ile yapacaklardır.

SINAV TARİHİ
12 Mayıs 2012, Cumartesi günü, Saat: 10.00 ’da Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Erzurum ve Trabzon illerinde yapılacaktır.
SINAV KONULARI:
TEMEL ÇEVRE EĞİTİMİ:
1. Çevre Bileşenleri
2. Çevre Kirliliği ve Kirlilik Boyutunun Belirlenmesi
3. Su Kirliliği – Kirleticiler ve Etkileri
4. Atıksu Bileşenleri
5. Katı ve Tehlikeli Atık Kaynakları, Kompozisyonu ve Etkileri
6. Hava Kirletici Kaynakları ve Etkileri
7. Numune Alma Yöntemleri
8. İçme Suları (Özellikleri – Parametreleri – Kirleticilerin Sağlık Üzerindeki Etkileri)
9. Su Arıtımı
10. Atıksu Arıtımında Fiziksel İşlemler
11. Atıksu Arıtımında Kimyasal İşlemler
12. Atıksu Arıtımında Biyolojik Süreçler
13. Arıtma Tesis İşletimi Problemleri ve Çözümler
14. İleri Atıksu Arıtma Üniteleri
15. Su Geri Kazanım Teknolojileri
16. Endüstriyel Atıksular ve Arıtım Sistemlerinin Seçimi
17. Katı Atıklar
18. Evsel Atık Yönetimi (Geri Kazanım – Geri Dönüşüm – Düzenli Depolama –Kompostlaştırma – Anaerobik Çürütme)
19. Endüstriyel Atık Yönetimi
20. Tehlikeli Atık Yönetimi
21. Arıtma Çamuru Yönetimi
22. Hava Kirliliği ve Kontrolü
23. Hava Kirletici Emisyonları
24. Gürültü ve Yönetimi
25. Toprak Kirlenmesi ve Islahı
26. Çevresel Risk Yönetimi
27. Çevre Mühendisliğinde İstatistiksel analiz
ÇEVRE MEVZUATI:
Bakanlığımızın ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetki alanına giren konularda çıkartılan Çevre ile ilgili mevzuatlarını kapsamaktadır. Bahse konu mevzuatlara;
. http://www.csb.gov.tr/gm/ced/
. http://www.cygm.gov.tr/CYGM/AnaSayfa.aspx?sflang=tr
web sayfalarından ulaşılabilmektedir.
Çevre görevlisi:
Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen, tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren çevre danışmanlık firmasında çalışan görevliyi ifade eder.
Çevre Görevlisi Nerede Çalışır?
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet/ tesislerde veya çevre danışmanlık firmalarında çevre görevlisi olarak çalışabilirler.
NOT:

2010–2011 yılları içerisinde yapılan Çevre Görevlisi Sınavı ile ilgili ders notları ve sınav sorularına http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=haberlerdetay&Id=508 adresinden ulaşılabilmektedir.
Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrağının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7’nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

kaynak: http://www.csb.gov.tr/turkce/sayfa.php?Sayfa=haberduyurudetay&ID=682