PLAN HAZIRLAYAN VE ONAYLAYAN KURUMLAR

1985 yılında yerel yönetimlere imar yetkileri devredilmiş ve bu tarihten sonra ülkemizde önemli bir değişim süreci başlamıştır. Yerel yönetimlerin (Belediyelerin) yetkilendirilmesinin yanında, turizm sektöründe fiziki planlar için mülga Turizm Bakanlığı görevlendirilmiştir. Bu durum benzer şekilde devam ederek diğer sektörlerde de aynı usul benimsenmiştir. Sanayi, konut, koruma, çevre, özelleştirme, kentsel dönüşüm alanları ve tarım kuruluşları için yetkilendirmeler oluşmuştur. Bir başka ifadeyle; 1985 yılında yerel yönetimlere plan yetkisi verilirken, merkezi yönetimde zamanla sektörel olarak yetkiler toplanmaya başlamıştır. Süreç daha sonra farklı özel kanunların ortaya çıkması, bu kanun kapsamında yapılan iş, işlem ve plan çalışmalarının İmar kanunundan muaf tutulması ile devam etmiştir. Bu süreçte sektörel projelerin daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi amaçlansa da zamanla ortaya birbirinden bağımsız veya tam anlamıyla bir ilişki içerisinde olmayan plan çeşitliliği, plan ve yetki karmaşası ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Aşağıdaki tabloda günümüz itibariyle plan hazırlayan ve onaylan kurumlar ile ilgili mevzuatları resmedilmeye çalışılmıştır.