Blog Archives for category Genel

ŞUFA HAKKI (ÖN ALIM HAKKI)

ŞUFA HAKKI (ÖN ALIM HAKKI) Hisseli olan taşımaz mallarda, hissedarlardan herhangi birinin hissesini satışa çıkarması halinde diğer hissedarların aynı sözleşme şartlarında öncelikli satın almak hakkına sahip olmasına şufa (ön alım hakkı) denilebilir. Ön alım hakkı (Şufa) taşınmaza ait hissesi olan paydaşlar için geçerlidir. TMK (Türk Medeni Kan.) ‘da belirtildiği üzere, hissedarlardan herhangi birisi payını satması durumunda satışın diğer paydaşlara bildirilmesi gerekli olup bu bildirim noter vasıtasıyla yapılmalıdır. Ön alım hakkı hissedarlara noter aracılığı ile bildirim yapıldığı günden başlayarak 3 ay içerisinde, bildirim yapılmamış ise ve her halükar da… Devamını Oku »

ÇEVRE BÖLGE AKTARMA SİSTEMLERİ – PARK&RİDE – PARK ET, DEVAM ET – PARK ET, BİN AKTARMA SİSTEMLERİ (PEBS)

ÇEVRE BÖLGE AKTARMA SİSTEMLERİ – PARK&RİDE – PARK ET, DEVAM ET – PARK ET, BİN AKTARMA SİSTEMLERİ (PEBS) GİRİŞ Trafik sıkışıklığı büyükşehirlerde en önemli sorundur. Kent içi merkezlerde bu problemin üstesinden gelmek için toplu taşma kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Otomobil kullanımının azaltılması, ulaşımda sürdürülebilirliğin başarılması ve şehirlerin daha yaşanılabilir hale gelmesi için en etkili yol, toplu taşımaının kullanılmasıdır. Toplu taşıma kullanımını arttıran en etkili yöntemlerden biri Park Et Bin Sistemi (PEBS-Park et, Devam et)’dir. Günümüzde yaşanan ulaşım sorununun ve özel araç kullanımının artışı ulaşım sorununu gündeme getirmiştir. Özellikle de… Devamını Oku »

Greenwich Millenium Village-District

Urban Precinct   Smaller areas of cities and new, mostly residential areas on the edge of city. Business – Commercial Districts “New-towns” –in-town Campuses Suburbs Streets . Greenwich Millenium Village Greenwich Peninsula is an area of South London, England.The first Millennium Village is an example scheme in the creation of sustainable new communities. The Village, which is located on the eastern side of Greenwich Peninsula, is being developed by Greenwich Millennium Village Limited. The Village is an ambitious mixed-use development with high levels of design innovation and energy… Devamını Oku »

EMSAL (KAKS)

EMSAL (KAKS) Planlı alanlar Tip İmar yönetmeliğinin 16. Maddesinin 4. Bendinde Emsale ait tanımlama yapılmıştır. Bu yönetmeliğin genel hükümler, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümleri planlarla ve idarece çıkarılacak hükümlerin üzerinde olmasından dolayı planlarla ve idarece değiştirilemez. (Madde 2)  Bu nedenle emsal tanımı ve emsal hesabı ülke genelinde bu yönetmelik kapsamında hesaplanmasını zorunlu kılmaktadır. Madde 16 4. (Değişik:RG-8/9/2013-28759) Kat alanı kat sayısı (KAKS) (Emsal): Yapının katlar alanı toplamının imar parseli alanına oranından elde edilen sayıdır. Bu tanımdan anlamamız gereken konu parsel üzerinde yapabileceğimiz toplam inşaat alanın parsele oranını ifade etmektedir…. Devamını Oku »

İmar Çapı (İmar Durum Belgesi)

İmar Çapı (İmar Durum Belgesi): Genel olarak parselin imar mevzuatına ve imar planlarına gore yapılaşma haklarını gösteren resmi bir belge olup kimi kurumlarda imar Çapı, bazılarında ise imar durum belgesi adı ile anılmaktadır. İlgili idarece hazırlanması gereken bu belge; konu parselde imar planı ve yönetmelikler uygun yapılabilecek kat adedini, bina yüksekliğini, bina derinliğini, ön, arka vey an bahçe çekme mesafelerini, yapı nizamını, taban alanı kat sayısı (Taks), kat alanı kat sayısını (Kaks) rakan ve kroki ile gösterilmektedir. Bunlara ek olarak parselin başka yasa ve yönetmelikler yönünden kısıtlılığı olup… Devamını Oku »

Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS)

Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) Planlı Alanlar Tip imar yönetmeliğinde açık şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeiliğin genel hükümler, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümler kısmı plan ve idarece çıkarılacak olan yönetmeliklerle  değiştirilememektedir. Bu nedenle Taks (Taban Alanı Kat Sayısı) her koşulda yönetmelikte belirtildiği şekliyle hesaplanmalıdır. Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde yer alan tanım; Madde 16 / 2. (Değişik:RG-8/9/2013-28759) Taban alanı kat sayısı (TAKS): Taban alanının imar parseli alanına oranıdır. Taban alanı kat sayısı, arazi eğimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bodrum katlar ile zemin kat izdüşümü birlikte değerlendirilerek hesaplanır…. Devamını Oku »

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE İTİRAZ EDİLMESİ VE DAVA AÇILMA SÜRELERİ

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE İTİRAZ EDİLMESİ VE DAVA AÇILMA SÜRELERİ İmar planları birer düzenleyici işlem niteliğindedir. Bu  nedenle imar planları vasıtasıyla menfaatlerinin ihlal edildiğini düşünenler, imar planlarının iptali için idari yargı davası açabilirler. İptal davaları imar planlarını onaylayan kuruma (idareye) karşı açılmalıdır. Ancak imar planlarına açılacak olan iptal davaları için İYUK ( 2577 sayılı İdari Yargılama Usulleri Kanunu) madde 7’de bazı sınırlamalar getirilmiştir. Özetle imar planlarınlarına karşı dava açma süreleri; İmar planları ilgili kurum tarafından onaylandıktan sonra bir ay askıda kalırlar ve bu süre içerisinde ilgili idareye itirazda bulunulabilir…. Devamını Oku »

imar

İmar 18. Madde Uygulaması ‘ nda Başlıca Hukuka Aykırılık Nedenleri;

İmar 18. Madde Uygulaması ‘ nda Başlıca Hukuka Aykırılık Nedenleri; 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılan imar uygulamalarına karşı mülk sahibi olan hazine, resmi kurum ve özel şahıslar tarafından ileri sürebilecekleri hukuka aykırılık nedenleri ge­nel olarak aşağıdaki hususların biri ya da birkaçı olabilir. 1. İmar plânı bulunmayan yerlerde imar uygulaması “İmar Uygulaması’ yapılamaya­cağı ya da uygulama alanının kısmen de olsa plânsız sahayı kap­sayamaması, 2. Düzenleme sınırının imar plânına ve AAD Yönetmeliği hü­kümle­rine aykırı tespit edilmesi, (Bu bağlamda düzenleme sınırı dışında kalan maliğin de bu yönüyle iptal… Devamını Oku »

MARMARAY

 MARMARAY 29 Ekimde Cumhuriyetimizin 90. Yılını kutlamanın sevincini yaşarken aynı zamanda İstanbul için ekonomik açıdan ve toplu taşımaya çok önemli katkıları olacak olan bir projenin hayata geçirilmesine şahit olduk. Fakat kimi sevemedi kimisi ise çekemedi bu durumu.  Biri çıktı ben binmem bu trene dedi diğeri ise bende inmem zaten. Sonunda olan böyle bir projeye yapılan haksızlık oldu. O kadar yüzeysizleştirilmeye çalışılmakta ki bazı kesimler tarafından, Hükümetin parmağı varsa kesin yanlıştır mantığı ile yaklaşanlara şahit olduk. Öncelikle Marmaray NE DEĞİLDİR –              Marmaray içerisinde akşama kadar vakit geçirilecek bir lunapark… Devamını Oku »

2010-2011 İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ VE TÜRKİYENİN KONUMU

Günümüzdeki ve gelecekteki nesillerin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürme hakkını teminat altına almak… 21’inci yüzyılda gelişme anlamında aşılması gereken en büyük engel budur. İnsani Gelişme Raporu 2011, sürdürülebilirliğin eşitlikten ayrılamaz olduğunu gözler önüne sererek bu zorluğun aşılması yönünde küresel diyaloğa, hakkaniyet, sosyal adalet ve herkesin daha kaliteli bir yaşam sürebilmesi gibi konulara önemli katkılarda bulunmaktadır. Yapılan tahminler, ciddi çevresel riskler ve giderek daha da derinleşmekte olan eşitsizliklerin azaltılmasında sergilenen yetersizlik devam ettiği sürece dünyadaki yoksul çoğunluğun onlarca yıldır sürdürmekte olduğu ilerlemenin yavaşlayabileceğini ve hatta insani gelişme yönündeki… Devamını Oku »