Blog Archives for category İmar davaları

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2005/3220 E. 2009/35 K.

—  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2005/3220 E.  2009/35 K. —ÖZET: Uyuşmazlıkta davacının taşınmazından yapılan yola terk ve yeşil alan için yapılan hibe miktarını % 35’e tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklık payı alınabilecekken bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere dava konusu parselasyon işlemi tesis edilirken rızai terk edilen parselasyon ve hibe edilen miktar göz önünde bulundurulmadan davacıya ait parselden % 35’i aşan oranda düzenleme ortaklık payı alınmıştır. Bu itibarla dava konusu işlemin iptali gerekirken davanın reddi yolunda verilen ısrar kararında hukuki isabet görülmemiştir.

terazi

Davacıdan İmar uygulama hizmet bedeli alınmasına dair Danıştay Kararı

  8. Daire 2009/852 E., 2009/1970 K. “İçtihat Metni” İstanbul İli Silivri İlçesi, … Köyü … pafta … sayılı parselin bulunduğu alanda 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uygulamasına gidildiğinden bahisle 5272 sayılı Belediye Yasasının 59/E maddesi uyarınca davacıdan imar uygulama hizmet bedeli alınmasına ilişkin Belediye Başkanlığının 26.8.2005 gün ve 3719 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; davacıya ait taşınmazın, belediyece yapılan imar planları ve imar uygulaması sonucunda ekonomik olarak değer kazandığı anlaşıldığından, idari hizmetlerin karşılığı olarak belediye tarafından belirlenen tarifeye dayanılmak suretiyle imar uygulama hizmet bedeli istenilmesine ilişkin… Devamını Oku »

terazi

“İmar planında kamu yararı ilkesinin bireysel yapılaşma hakkından önce geldiği ilkesi” ne dair dava örneği

  “İmar planında kamu yararı ilkesinin bireysel yapılaşma hakkından önce geldiği ilkesi” ne dair dava örneği ;   3194/madde: 9 T.C Danıştay 6. Daire E. 1990/1518 K.1991/2851 T.26.11.1911 Paylaşılan yazı “Belam Babacan Tekinbaş”‘ın “Yargı kararlarında planlama” kitabından bir bölüm olup , Kitabın tamamını Şehir plancıları odasından temin edebilirsiniz.   Dosyayı indirmek  için tıklayınız.