Blog Archives for category Yazılarım

İFRAZ ÇEŞİTLERİ

İfraz Çeşitleri; İsteğe bağlı İfraz (Parselasyon): Parsel maliklerilerinin arazi veya arsasının kendi istegi doğrultusunda parçalara ayrılmasıdır. Bu işlemin gerçekleşmesi için parselde hissesi bulunan maliklerin tamamının muvafakatının alınması gereklidir. İsteğe bağlı ifraz, ilgililerinin başvurusu ile ilgili belediyelerce yapılır. İfraz sonucu oluşacak olan min. Ve max. parsel büyüklüğü veya cephesi gibi standartlar taşınmaz imar planı sınırları içerisinde kalıyor ve imar planlarında bir hüküm bulunuyorsa bu hükümlere göre, imar planı veya imar planlarında bu konuda herhangi bir hüküm bulunmuyor ise ilgili yönetmelikler çerçevesinde uygulanır. Mahkeme Kararı ile ifraz Mahkeme kararları ilede… Devamını Oku »

İFRAZ (AYIRMA) VE TEVHİD (BİRLEŞTİRME)

İFRAZ (AYIRMA) İfraz, kelime anlamı olarak”bütünden parçalara ayırma, ayrılma” anlamında imar hukuku ve imar literatüründeki anlamı ise “arazinin bölünmes veya parsellenmesi” anlamında kullanılabilir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1994/5 nolu genelgesinde ise ifraz, “ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin imar yasasının 15 ve 16. Maddeleri uyarında iki yasa daha fazla parçalara bölümlenmesi” olarak tanımlanmıştır. TEVHİD (BİRLEŞTİRME) Tevhid, iki yada daha çok parselin tek parsel haline getirilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1993/6 nolu genelgesinde ise”birbirine bitişik birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.

İmar planlarında kamusal kullanım alanlarında kalan veya kamulaştırılacak yerlerin emlak vergileri

İmar planlarında kamusal kullanım alanlarında kalan veya kamulaştırılacak yerlerin emlak vergileri   İmar kanunun 10. Maddesinde imar planlarının yürürlüge girmesinden itibaren 3 ay içerisinde imar programlarının hazırlanması zorunlu tutulmuş ve hazıranan imar programı çerçevesindede kamusal kullanıma ayrılan, özel mülkiyete konu taşınmazların kamulaştırılması gerektiği öngörülmüştür.  Ayrıca İmar Kanunun 13. Maddesindede resmi yapı ve tesislere, okul, hastane, park vb. kamusal amaçlı kullanım kararı getirilen alanlara denk gelen yapılara ilave inşaat yapılmasına ve mevcut yapı var ise esaslı tadilat yapılmasına izin verilmeyeceği ve imar programı alınan alanlarda yapılaştırma yapılıncaya kadar emlak… Devamını Oku »

MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGE NUMARASI

MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGE NUMARASI 01.01.2012 Tarihinde yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” gereğince ruhsata tabi olan büyün yapılar müteahhit sorumluluğunda yapılması ve müteahhitlerinde yetki belgesi alması zorunlu olmuştur. Yönetmelik gereğince müteahhitlik yetki belge numarası Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilmektedir. Yetki belge numarası almak için istenen belgeler Şahıs (gerçek kişi) yada Tüzel Kişi adına olarak kim adına alınacağına göre farklılık göstermektedir. Gerçek Kişi (Tüzel Kişi) adına başvuruda bulunacaklardan istenen belgeler; – Dilekçe – Başvuru formu – Güncel oda sicil kayıt… Devamını Oku »

Ruhsat süreci

YAPI RUHSAT SÜRECİ

YAPI Karada ve suda, daimi veya geçici, resmi ve özel, yeraltı ve yerüstü , İnşaatı ile bunların ; ilave değişiklik Tamirlerini İçine alan sabit ve hareketli tesislere yapı denir. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamına giren bütün yapılar için 27. maddede belirtilen istisna dışındaki bütün yapılar için yapı ruhsatı alınır. Bir diğer önemli nokta yapı ruhsatı binaya değil bina yapılması düşünülen parsele verilir. Parselin bulunduğu imar adasına ait parselasyon planı yapılıp, bu planın belediye encümenince kabul edilmesinden ve akabinde tapu tescilinin gerçekleştirilmesinden sonra yapı ruhsatı verilmelidir. YAPI RUHSAT SÜRECİ… Devamını Oku »

Gerçek ve Tüzel kişilerce İmar Planlarında Değişiklik Yapılmasının Talep Edilmesi

Gerçek ve Tüzel kişilerce İmar Planlarında Değişiklik Yapılmasının Talep Edilmesi Özel hukuk Gerçek ve Tüzel kişilerce İmar Planlarında Değişiklik Teklifinde bulunabileceğine ilişkin Danıştay Kararları (D.6, 27.05.1993 gün ve E.1992/2266 K.1993/2208) bulunmaktadır. Hangi imar planında değişiklik talep edilecekse başvurunun bu imar planını değiştirmeye yetkisi olan kuruma yapılması gerekmektedir. Ayrıca, onanmış imar planlarını düzenleme veya değiştirmeye yetkili makamların yargısal yolla zorlanması suretiyle planın değiştirilmeside Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.06.1956 gün ve E.1956/97, K.1956/1111 sayılı kararı doğrultusunda mümkün değildir. Plan değişikliğine konu alan sınırları içerisindeki malikler tarafından (maliki bulunmayan veya malikine… Devamını Oku »

ŞUFA HAKKI (ÖN ALIM HAKKI)

ŞUFA HAKKI (ÖN ALIM HAKKI) Hisseli olan taşımaz mallarda, hissedarlardan herhangi birinin hissesini satışa çıkarması halinde diğer hissedarların aynı sözleşme şartlarında öncelikli satın almak hakkına sahip olmasına şufa (ön alım hakkı) denilebilir. Ön alım hakkı (Şufa) taşınmaza ait hissesi olan paydaşlar için geçerlidir. TMK (Türk Medeni Kan.) ‘da belirtildiği üzere, hissedarlardan herhangi birisi payını satması durumunda satışın diğer paydaşlara bildirilmesi gerekli olup bu bildirim noter vasıtasıyla yapılmalıdır. Ön alım hakkı hissedarlara noter aracılığı ile bildirim yapıldığı günden başlayarak 3 ay içerisinde, bildirim yapılmamış ise ve her halükar da… Devamını Oku »

bahçe mesafesi2

BAHÇE MESAFELERİ

BAHÇE MESAFELERİ Bahçe mesafeleri planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 18. Maddesinde belirtilmiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken kısım bahçe mesafeleri yönetmeliğin üçüncü bölümünde”arsa ve yapılar ile ilgili hükümlerde yer almasından dolayı imar planları öncelikli olup planlarda hüküm bulunmaması veya planda bahçe mesafeleri ile ilgili herhangi bir boşluk bulunması durumunda uygulanmalıdır. Binalarda; Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az (5.00) m. dir. Yan bahçe mesafesi en az 3.00 m.dir. Arka bahçe mesafesi 28 inci maddedeki istisnalar hariç en az (3.00) m.dir. madde arka bahçe mesafesi için… Devamını Oku »

satılık arsa

ARSA ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ARSA ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR   Ülkemizde arazi veya arsalar kullanma amacından daha çok yatırım aracı olarak görülmekte ve bu amaç doğrultusunda işlem görmektedir. Yatarım amacı olarak kullanılmasından dolayı sürekli el değiştirmekte ve büyük yatırımlar yapılmaktadır. Peki arazi alırken nelere dikkat etmek gerekir? Kısaca bundan bahsedecek olursak;   Almayı planladığımız gayrimenkul eğer arsa ise öncelikle yapılması gereken bağlı bulunduğu belediyenin ilgili müdürlüğünden (İmar müdürlüğü) arsanın imar durumu hakkında detaylı bilgi alınmalıdır.  Size beyan edilen ile arsanın gerçek durumu hakkında herhangi bir fark bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Bu aşamada… Devamını Oku »

ROUTE OPTİMİZATİON

ROUTE OPTİMİZATİON

    ROUTE OPTİMİZATİON Bus routing is one of the most important elements of public transit system planning. The bus route is optimized by minimizing the total system cost, including operator and user costs, while considering diagonal links in the study network. Commuter bus routes are generally located on main thoroughfares of urban areas. However, considering realistic distributions of passenger travel demand over space and time, many route locations may not be cost-effective from either the operator or user standpoint. Therefore, relocating bus routes and redesigning headways may reduce… Devamını Oku »