Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2005/3220 E. 2009/35 K.

—  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2005/3220 E.  2009/35 K.

—ÖZET:

Uyuşmazlıkta davacının taşınmazından yapılan yola terk ve yeşil alan için yapılan hibe miktarını % 35’e tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklık payı alınabilecekken bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere dava konusu parselasyon işlemi tesis edilirken rızai terk edilen parselasyon ve hibe edilen miktar göz önünde bulundurulmadan davacıya ait parselden % 35’i aşan oranda düzenleme ortaklık payı alınmıştır. Bu itibarla dava konusu işlemin iptali gerekirken davanın reddi yolunda verilen ısrar kararında hukuki isabet görülmemiştir.