BAHÇE MESAFELERİ

BAHÇE MESAFELERİ

Bahçe mesafeleri planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 18. Maddesinde belirtilmiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken kısım bahçe mesafeleri yönetmeliğin üçüncü bölümünde”arsa ve yapılar ile ilgili hükümlerde yer almasından dolayı imar planları öncelikli olup planlarda hüküm bulunmaması veya planda bahçe mesafeleri ile ilgili herhangi bir boşluk bulunması durumunda uygulanmalıdır.

Binalarda;

  • Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az (5.00) m. dir.
  • Yan bahçe mesafesi en az 3.00 m.dir.
  • Arka bahçe mesafesi 28 inci maddedeki istisnalar hariç en az (3.00) m.dir.
  1. madde arka bahçe mesafesi için istisna olup 28. Maddede belirtilen formül;

I = L -(K + H/2 ).

I = Bina derinliği

L = Parsel derinliği

K = Ön bahçe mesafesi

H = Bina yüksekliğini ifade etmektedir.

Yapılan hesaplamalar sonucunda bina derinliği 7.00 metreden az çıkması durumunda arka bahçe mesafesinin 2.00 metreye adar düşürülebileceği ifade edilmektedir. Ancak bina derinliğinin 7 metreden az çıkması o parsel üzerinde yer alan bina için ruhsat düzenlenmesine engel teşkil etmemektedir.

  • Yan ve arka bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum katları da dahil, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için (0.50) m. artırılır.

bahçe mesafesi

  • Eğer bina yüksekliği 60.50 metreden fazla ise bina parselin hiçbir sınırına 15.00 metreden daha fazla yaklaşamaz ve 60.50 metrenin üzerindeki her kat için 0.50 mtre bahçe mesafelerine eklenir.
  • Bir parselde az katlı ana bir kitle üzerinde birden fazla yükselen bloklar tertiplenmesi halinde, bloklar arasında en az yapının ana kitlesi üzerinde kalan bölümlerinin yüksekliklerine göre bu Yönetmelikte belirlenen iki bina arasındaki yan bahçelerin toplamı kadar mesafe bırakılmak zorundadır.

bahçe mesafesi2