İFRAZ (AYIRMA) VE TEVHİD (BİRLEŞTİRME)

İFRAZ (AYIRMA)

İfraz, kelime anlamı olarak”bütünden parçalara ayırma, ayrılma” anlamında imar hukuku ve imar literatüründeki anlamı ise “arazinin bölünmes veya parsellenmesi” anlamında kullanılabilir.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1994/5 nolu genelgesinde ise ifraz, “ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin imar yasasının 15 ve 16. Maddeleri uyarında iki yasa daha fazla parçalara bölümlenmesi” olarak tanımlanmıştır.

TEVHİD (BİRLEŞTİRME)

Tevhid, iki yada daha çok parselin tek parsel haline getirilmesi işlemi olarak tanımlanabilir.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1993/6 nolu genelgesinde ise”birbirine bitişik birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.

NETtop ( arazi toplulaştırması)

Amaç:
Kadastro parsellerinin işletme bazõnda birleştirilerek endeks değerlerine göre
ifrazõnõ gerçekleştirmek ve kullanõma sunmak.
Kapsam:
Grafik Verilerin Oluşturulmasõ
Sözel Verilerin Oluşturulmasõ
• Kadastro Kayõtlarõnõn Oluşturulmasõ
• Blok Kayõtlarõnõn Oluşturulmasõ
• Endeks Değerlerinin Hesaplanmasõ
• DOP Hesabõnõn Yapõlmasõ
• Mülakat İşlemlerinin Yapõlmasõ
• Dağõtõmõn Yapõlmasõ
İfraz
Yeni Oluşan Parsellerin Endeks Değerlerinin Aktarõlmasõ
Raporlar