Gerçek ve Tüzel kişilerce İmar Planlarında Değişiklik Yapılmasının Talep Edilmesi

Gerçek ve Tüzel kişilerce İmar Planlarında Değişiklik Yapılmasının Talep Edilmesi

Özel hukuk Gerçek ve Tüzel kişilerce İmar Planlarında Değişiklik Teklifinde bulunabileceğine ilişkin

Danıştay Kararları (D.6, 27.05.1993 gün ve E.1992/2266 K.1993/2208) bulunmaktadır. Hangi imar

planında değişiklik talep edilecekse başvurunun bu imar planını değiştirmeye yetkisi olan kuruma

yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, onanmış imar planlarını düzenleme veya değiştirmeye yetkili makamların yargısal yolla

zorlanması suretiyle planın değiştirilmeside Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.06.1956

gün ve E.1956/97, K.1956/1111 sayılı kararı doğrultusunda mümkün değildir.

Plan değişikliğine konu alan sınırları içerisindeki malikler tarafından (maliki bulunmayan veya

malikine ulaşılamayan alanların toplamı, planlama alanının %20’sini geçemez.) imar planı değişiklik

talebinde bulunulabilir. Talep ekinde yer alması gereken teklif plan gerekli yeterliliğe sahip plan

muellifi tarafından yapılmalıdır.

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yer alan yerler için plan değişiklikleri önce imar

komisyonlarında daha sonra ise Belediye Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Red edilen plan

değişiklikleri ilgilisine tebliğ edilir. Kabul edilen imar plan değişiklikleri ise 1 ay süreyle askıda kalır bu

sure sonunda itiraz olmaması durumunda kesinleşir.