İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE İTİRAZ EDİLMESİ VE DAVA AÇILMA SÜRELERİ

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE İTİRAZ EDİLMESİ VE DAVA AÇILMA SÜRELERİ

İmar planları birer düzenleyici işlem niteliğindedir. Bu  nedenle imar planları vasıtasıyla menfaatlerinin ihlal edildiğini düşünenler, imar planlarının iptali için idari yargı davası açabilirler. İptal davaları imar planlarını onaylayan kuruma (idareye) karşı açılmalıdır. Ancak imar planlarına açılacak olan iptal davaları için İYUK ( 2577 sayılı İdari Yargılama Usulleri Kanunu) madde 7’de bazı sınırlamalar getirilmiştir.

Özetle imar planlarınlarına karşı dava açma süreleri;

  • İmar planları ilgili kurum tarafından onaylandıktan sonra bir ay askıda kalırlar ve bu süre içerisinde ilgili idareye itirazda bulunulabilir. İtirazlar ilgili karar organında görüşülür ve karara bağlanır.
  • Askı süresi içerisinde itirazda bulunulup itirazın reddedildiğinin tarafınıza bildirilmesinden sonraki 60 gün içeriside
  • Askı süresinde itirazda bulunulmuş fakat son ilan tarihinden itibaren 60 günlük süre içerisinde cevap verilmemiş ise, bu 60 günlük süreden sonraki 60 günlük süre içerisinde,
  • Askı süresi içerisinde itirazda bulunulmamış ise son ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde imar planlarını onaylayan kuruma karşı imar planları dava edilebilir.