Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS)

Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) Planlı Alanlar Tip imar yönetmeliğinde açık şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeiliğin genel hükümler, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümler kısmı plan ve idarece çıkarılacak olan yönetmeliklerle  değiştirilememektedir. Bu nedenle Taks (Taban Alanı Kat Sayısı) her koşulda yönetmelikte belirtildiği şekliyle hesaplanmalıdır.

Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde yer alan tanım;

Madde 16 / 2. (Değişik:RG-8/9/2013-28759) Taban alanı kat sayısı (TAKS): Taban alanının imar parseli alanına oranıdır. Taban alanı kat sayısı, arazi eğimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bodrum katlar ile zemin kat izdüşümü birlikte değerlendirilerek hesaplanır.

“Arazi eğimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bodrum katlar ile zemin kat izdüşümüdür.”

Bu cümleden yola çıkarak TAKS ‘ı şematikleştirecek olursak;

Aşağıdaki zemin ve bodrum kat planlarında yeşil kısımların alanlarının toplamı TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) hesaplarken kullanacağımız İnşaat taban alanını ifade etmektedir. Kat Planlarındaki şekil alanları kesittede açık şekilde görmekteyiz. Yeşil kısımların alanları toplamı İnşaat taban alanını vermektedir.

Taks(Taban Alanı Kat sayısı) 1

 

Örneğin yukarıdaki çizimlerde yeşil kısım 400 m² ve parsel büyüklüğümüzde 1.000 m² ise TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı ) : 1.000 m² / 400 m² =0.40 olduğu anlamı taşımaktadır.

FAKAT, Dikkat edilmesi gereken bir kaç kısım bulunmaktadır;

1-  Yukarıdaki mimari çizimlerde tarama ile gösterilen “Kapalı Çıkmalar” TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) hesabında inşaat taban alanına dahil değildir.

2- Tamamen toprağın altında kalan kısımın bina izdüşümü dışına taşan kısım TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) hesabına dahil edilmez. Örneğin aşağıdaki şekilde kırmızı ile kutu içerisine alınmış kısmı hesaplamalarımıza dahil etmemiz gerekmektedir.

Taks(Taban Alanı Kat sayısı)