Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS)

Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) Planlı Alanlar Tip imar yönetmeliğinde açık şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeiliğin genel hükümler, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümler kısmı plan ve idarece çıkarılacak olan yönetmeliklerle  değiştirilememektedir. Bu nedenle Taks (Taban Alanı Kat Sayısı) her koşulda yönetmelikte belirtildiği şekliyle hesaplanmalıdır.

Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde yer alan tanım;

Madde 16 / 2. (Değişik:RG-8/9/2013-28759) Taban alanı kat sayısı (TAKS): Taban alanının imar parseli alanına oranıdır. Taban alanı kat sayısı, arazi eğimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bodrum katlar ile zemin kat izdüşümü birlikte değerlendirilerek hesaplanır.

“Arazi eğimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bodrum katlar ile zemin kat izdüşümüdür.”

Bu cümleden yola çıkarak TAKS ‘ı şematikleştirecek olursak;

Aşağıdaki zemin ve bodrum kat planlarında yeşil kısımların alanlarının toplamı TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) hesaplarken kullanacağımız İnşaat taban alanını ifade etmektedir. Kat Planlarındaki şekil alanları kesittede açık şekilde görmekteyiz. Yeşil kısımların alanları toplamı İnşaat taban alanını vermektedir.

Taks(Taban Alanı Kat sayısı) 1

 

Örneğin yukarıdaki çizimlerde yeşil kısım 400 m² ve parsel büyüklüğümüzde 1.000 m² ise TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı ) : 1.000 m² / 400 m² =0.40 olduğu anlamı taşımaktadır.

FAKAT, Dikkat edilmesi gereken bir kaç kısım bulunmaktadır;

1-  Yukarıdaki mimari çizimlerde tarama ile gösterilen “Kapalı Çıkmalar” TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) hesabında inşaat taban alanına dahil değildir.

2- Tamamen toprağın altında kalan kısımın bina izdüşümü dışına taşan kısım TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) hesabına dahil edilmez. Örneğin aşağıdaki şekilde kırmızı ile kutu içerisine alınmış kısmı hesaplamalarımıza dahil etmemiz gerekmektedir.

Taks(Taban Alanı Kat sayısı)

 

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE İTİRAZ EDİLMESİ VE DAVA AÇILMA SÜRELERİ

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE İTİRAZ EDİLMESİ VE DAVA AÇILMA SÜRELERİ

İmar planları birer düzenleyici işlem niteliğindedir. Bu  nedenle imar planları vasıtasıyla menfaatlerinin ihlal edildiğini düşünenler, imar planlarının iptali için idari yargı davası açabilirler. İptal davaları imar planlarını onaylayan kuruma (idareye) karşı açılmalıdır. Ancak imar planlarına açılacak olan iptal davaları için İYUK ( 2577 sayılı İdari Yargılama Usulleri Kanunu) madde 7’de bazı sınırlamalar getirilmiştir.

Özetle imar planlarınlarına karşı dava açma süreleri;

  • İmar planları ilgili kurum tarafından onaylandıktan sonra bir ay askıda kalırlar ve bu süre içerisinde ilgili idareye itirazda bulunulabilir. İtirazlar ilgili karar organında görüşülür ve karara bağlanır.
  • Askı süresi içerisinde itirazda bulunulup itirazın reddedildiğinin tarafınıza bildirilmesinden sonraki 60 gün içeriside
  • Askı süresinde itirazda bulunulmuş fakat son ilan tarihinden itibaren 60 günlük süre içerisinde cevap verilmemiş ise, bu 60 günlük süreden sonraki 60 günlük süre içerisinde,
  • Askı süresi içerisinde itirazda bulunulmamış ise son ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde imar planlarını onaylayan kuruma karşı imar planları dava edilebilir.